Nasze przedszkole

Wizja Żłobek & Przedszkole BAMBINI
 
 • Nasza placówka jest przyjazna, innowacyjna, mająca na uwadze przede wszystkim dobro dziecka, jego bezpieczeństwo i szczęście
 • Jest miejscem przygotowującym dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, uwzględniającym ich podstawową formę czyli zabawę
 • Placówka umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci
 • Atmosfera panująca w placówce sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
 • Placówka promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną
 • Placówka stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych, takich jak dobro, prawda i piękno
 • Program placówki ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości
 • Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną

Misja naszej placówki
 
 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne
 • Uczy wrażliwości na potrzeby innych
 • Kształtuje umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się
   

Ostatnio dodane zdjęcia

Kontakt

tel. 730 832 727
email: bambini.za@wp.pl

Adres pocztowy:
ul. Konopnickiej 36
23-400 Biłgoraj
BAMBINI Żłobek & Przedszkole
wykonanie eball