Kadra

Justyna Wąsala-Gura
Dyrektor Placówki   
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnszkolnego. Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie na kierunku Pielęgniarstwo. Osoba stale podnosząca swoje kwalifikacje w zakresie - pedagogicznym, medycznym, diagnostycznym oraz ciągle doskonaląca swoje umiejętności profesjonalnego prowadzenia placówki.
Zawsze pragnęłam stworzyć takie miejsce, w którym dzieci mogłyby czuć się zupełnie jak
w domu. Miejsce, pełne miłości, ciepła, akceptacji, dające poczucie bezpieczeństwa.
Stąd też pomysł na Żłobek&Przedszkole Integracyjne. Czuję się powołana do tego,
by dawać dzieciom radość, by otaczać je miłością i zapewniać im wszystko, czego potrzebują.
Jako dyrektor czuję się zobowiązana do jak najlepszego kierowania placówką.
Mam nadzieję, że działania podejmowane w "Bambini" umożliwią naszym wychowankom lepszy start w przyszłość.
 
Małgorzata Gruca
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz Edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
Kursy i szkolenia:
- Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej
- Zachowania trudne w pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera
- Dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola
- Rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym
- Szkolenie specjalistów pracujących z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
 
Monika Łukasik
Nauczyciel terapeuta
Ukończyła studia licencjackie o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna, psychopedagogika specjalna, studia magisterskie o specjalności: edukacja integracyjna i oligofrenopedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.  W celu podwyższenia kwalifikacji ukończyła liczne  kursy i szkolenia:
- Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Kurs Animator Dzieci i Mlodzieży,
- szkolenia: Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika Carla Orffa w przedszkolu, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania.
Posiada również  certyfikat umiejętności gry na instrumentach klawiszowych- KEYBOARD.
 
Magdalena Przytuła
Nauczyciel terapeuta
Ukończyła studia magisterskie na UMCS w Lublinie – mgr historii;
Fizjoterapia – licencjat.
Ponadto:
- Wiedza o społeczeństwie z modułem wychowanie do życia w rodzinie - podyplomowe studia kwalifikacyjne;
- Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką - podyplomowe studia kwalifikacyjne;
- Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu – studia podyplomowe.
Kursy i szkolenia:
- Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej- I stopień;
- Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej – II stopień kurs kwalifikacyjny;
- Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne;
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych- ,,Wychowanie do życia w rodzinie";
- Terapia ręki I i II stopnia;
- Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy);
- Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania- kurs specjalizacyjny;
- Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart;
- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku
od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci;
- KORP - PROGRAMY TERAPII - modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego;
- Karty Oceny Zachowania i Emocji- KOZE do diagnozy dzieci w wieku od 1.miesiąca do 16 roku życia;
- Karty Oceny Gotowości szkolnej KOGS do diagnozy dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
- Snoezelen-Sala Doświadczania Świata;
- AAC- alternatywne sposoby komunikowania się;
- Kierownik wycieczek szkolnych;
- Szkolenie Diagnoza i terapia APD wg. metody Neuroflow;
- VB-MAPP- behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych;
- Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1;
- Biofeedback;
- Metoda zachowań werbalnych;
- Uczenie do płynności.

Dominika Misztal
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie wczesnej edukacji dziecka. Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu. Nauczyciel kontraktowy. Odbyte kursy, szkolenia, warsztaty:
- Szkolenie „Dziecko w świecie matematyki”,
- Szkolenie „Ptasie plotki – muzyczne programy o tematyce wiosennej w opracowaniu dla dzieci”,
- Szkolenie „Nauka czytania i liczenia metodą globalną Glenna Domana”,
- Szkolenie „Kierownik wycieczek szkolnych”,
- Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku,
- Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
- Warsztaty muzyczne "Muzyka Jana Sebastiana Bacha..." - układy rytmiczne, improwizacje ruchowe, relaksacja.
- Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, niedostosowanych społecznie.
 
Natalia Dyhun
Nauczyciel rytmiki

Ukończyła studia magisterskie w Lowowskim Uniwersytecie Narodowym imienia Iwana Franka i zdobyła pełne wykształcenie wyższe o specjalizacji ”Muzyka Sztuki” Pedagogika muzyczna i wychowanie. Odbyte kursy i szkolenia: Szkolenie „Zimowe spotkanie z muzyką”
 
Anna Maria Paluch
Nauczyciel terapeuta/ wychowania przedszkolnego
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magister pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją.
Ponadto ukończone:
- Studia podyplomowe w zakresie Mediacji sądowej i pozasądowej 
- Studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 
- Studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu (Autyzm) 
Dodatkowo:
- Certyfikat mediatora oświatowego, ds. karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego, cywilnych, oświatowych i rówieśniczych, oraz ds. prawa rodzinnego
- Posiada kwalifikacje do pracy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- Certyfikat uczestnictwa w warsztatach muzycznych, muzyka Jana Sebastiana Bacha- układy rytmiczne, improwizacje ruchowe, relaksacja
- Certyfikat uczestnictwa w Seminarium Wymiany Doświadczeń. Realizacja funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w szkole i przedszkolu
- Uczestnictwo w szkoleniu: „Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji” (AAC)
- Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
- Certyfikat języka włoskiego
- Trener umiejętności społecznych TUS SST
- Terapia ręki I i II stopnia.
 
Dorota Sprysak
Nauczyciel terapeuta
Ukończyła studia licencjackie o specjalności pedagogika szkolna i opiekuńcza w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Ukończone studia podypolomowe:
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełosprawnością intelektualną intelektualną (oligofrenopedagogika)
- Edukacja i Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Chcąc się rozwijać korzysta z wielu szkoleń i kursów  aby praca z dziećmi i ich rodzicami była bardziej efektywna.
Szkolenia:
- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP
- Metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata
- Szkolenie z PECS poziom I
- Terapia ręki I i II stopnia
- Trener umiejętności społecznych TUS SST.
 
Agata Żerebiec
Neurologopeda
Studia magisterskie i Podyplomowe Studia Neurologopedii: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Doświadczenie: Przedszkole Nr 349, Przedszkole Nr 360 w Warszawie, Prywatny Gabinet Logopedyczny w Biłgoraju: terapia logopedyczna dzieci z Zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapia opóźnionego rozwoju mowy
Szkolenia:
- Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych,
- Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą,
- AAC,
- Terapia ręki,
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 
Joanna Kulik
Psycholog
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności „Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna” oraz studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończone także studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Uczestniczyła w oficjalnym szkoleniu ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2-nd Edition) i posiada wymagane umiejętności do korzystania z narzędzia w praktyce klinicznej.
Ponadto ukończone kursy:
- Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.
- Kurs doskonalący Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.
- Ocena i uczenie wczesnych umiejętności komunikacyjnych małych dzieci.
A także szkolenia:
- Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu.
- Kurs bazowy: ABC autyzmu i Zespołu Aspergera.
- Profil psychoedukacyjny (PEP-R) E. Schoplera w diagnozie i terapii dziecka z ASD.
- Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
- Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.
- Dziecko z afazją w szkole/przedszkolu.
- Agresywne dziecko- gry i zabawy rozładowujące napięcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
- Techniki wyciszające i relaksacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
- Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania.
- Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart.
- Trening mandowy.
- Techniki terapeutyczne w pracy nad złością dzieci.
- Terapia dziecka lękowego.
- Terapia ręki I i II stopnia.
- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego- KORP do diagnozy i oceny dzieci w wieku od 1.miesiąca do końca 9. roku życia.
- Karty Oceny Zachowania i Emocji- KOZE do diagnozy dzieci w wieku od 1.miesiąca do 16. roku życia.
- Karty Oceny Gotowości Szkolnej- KOGS do diagnozy dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
- Praca nad trudnym zachowaniem u osoby z ASD.
- Praca z dzieckiem z ASD.
- VB-MAPP- behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych.
- Metoda zachowań werbalnych.
- Uczenie do płynności.
- Trening Funkcjonalnej Komunikacji (FCT) jako skuteczna metoda redukowania zachowań niepożądanych.
- Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Obligatoryjne zadania nauczycieli.
- Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
 
Ewelina Piebiak
Nauczyciel terapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna oraz psychologia komunikacji społecznej. Podniosła swoje kwalifikacje o studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada uprawnienia do pracy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń specjalistycznych m.in.:
- Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu
-  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)
- Terapia ręki I i II stopnia
- Agresywne dziecko - gry i zabawy rozładowujące napięcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Techniki wyciszające i relaksacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
-Trener umiejętności społecznych TUS SST
- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP
- Metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata
 
Magdalena Kurzyńska
Fizjoterapeuta/nauczyciel terapeuta
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.
Posiadam kilkuletnie doświadczenie w swoim zawodzie i w pracy z dziećmi.Systematycznie podnosze swoje kwalifikacje.Ukończone studia podyplomowe:
– Przygotowanie pedagogiczne
– Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu (Autyzm).
Odbyte kursy i szkolenia:
-Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej- I stopień;
- Terapia Integracji Sensorycznej- II stopień;
-Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
-szkolenie z Kinezjologii Edukacyjnej Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison.
- szkolenie Program Rozwoju Komunikacji Makaton -poziom pierwszy.
 
Magda Góra
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magister Pedagogiki.
Studia podyplomowe w zakresie: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim.
Studia podyplomowe w zakresie: Diagnozy i Terapii Autyzmu.
Ponadto podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach m.in.:
- Szkolenie „Zabawy do myślenia”
- Kurs kierowników wycieczek
- Szkolenie i staż „Twórcza Edukacja w pracy psychologa i pedagoga”
 
Monika Markiewicz
Nauczyciel terapeuta

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym-mgr pedagogiki resocjalizacyjnej. Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką - Wyższa Szkoła Lubelska
Inne kursy i szkolenia kwalifikacyjne:
-Metodyka pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
-Strategie behawioralne i sensoryczne eliminujące i ograniczające wybiórczość jedzenia u dzieci z autyzmem i innymi problemami rozwojowymi,
-Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne- kurs podstawowy I stopni
-AAC- alternatywne sposoby komunikowania się
-Terapia ręki I i II stopień
-Terapia behawioralna
- EEG Biofeedback
Pracowała w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym, gdzie uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego.
 
Emilia Bielak
Opiekunka dziecięca

Ukończyła szkolenie na Opiekuna w Żłobku i Klubie Dziecięcym. Swoje kwalifikacje podnosi, dzięki uczestniczeniu w licznych szkoleniach i kursach.
 
Urszula Banach
Nauczyciel przedszkola

Ukończyła pedagogikę , specjalność niedostosowanie społeczne i resocjalizacja na Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach – studia licencjackie oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu-studia magisterskiej. Ponadto podwyższa swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach:
- Kurs kierowników wycieczek;
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem.
 
Ewa Mura
Nauczyciel przedszkola

Ukończyła studia licencjackie na kierunku: pedagogika zarządzania w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach oraz studia magisterskie na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi w Józefowie.
Ukończone studia podyplomowe:
-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
-Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Odbyła kurs/szkolenia:
- KORP - PROGRAMY TERAPII - modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju
Psychoruchowego
-Kierownik wycieczek szkolnych
 
Jolanta Kaczor
Nauczyciel przedszkola / Nuczyciel terapeuta

Ukończyła studia licencjackie na kierunku: Edukcja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia magisterskie na kierunku: pedagogika opiekunczo-wychowawcza z diagnoza pedagogiczna na Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Ponadt ukończone studia podyplomowe:
-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
-Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Kursy i szkolenia:
-Terapeuta ręki I i II stopnia
-Kurs Self-REG- czyli o sztuce samooregulacji
- KORP - PROGRAMY TERAPII - modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego
-Skuteczne metody pracy z uczniem SPE. Jak podnieść efektywność kształcenia ucznia z SPE?
-Eksperymenty i zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
-Rola muzyki i tańca w edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
-Zaburzenia koncentracji u dzieci.
 
Anna Kaczor
Nauczyciel przedszkol/wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie kierunek- filologia polska. Studia podyplomowe- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna .
Odbyte kursy i szkolenia:
- Kurs Terapia Ręki l i ll stopnia.
- Metoda Ruchu Rozwijającego wg Sherborn w pracy z grupą.
- Wczesne objawy spectrum autyzmu.
- Rozwijanie kompetencji kluczowych dziecka w przedszkolu.
- Kreatywność i innowacja w przedszkolu czyli kształtowanie kompetencji twórczego rozwiązywania problemów.
- Diagnoza indywidualna i grupowa. Karty Oceny Gotowości Szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną. Ocena wiedzy i umiejętności.
- Zabawy matematyczne w przedszkolu.
 
Katarzyna Radawska
Nauczyciel przedszkola/wychowawca
Absolwentka studiów magisterskich o specjalizacji : pedagogika opiekuńczo - wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe : Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach.
 
Anna Koneczna 
Nauczyciel przedszkola/Nauczyciel terapeuta
Ukończyła studnia licencjackie na kierunku: Praca socjalna na Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie.W celu podwyższenia kwalifikacji rozpoczęła studia magisterskie na kierunku: pedagogika.
Ukończone studia podyplomowe:
-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
-Edukacja osób z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
- Przygotowanie pedagogiczne
Odbyte kursy i szkolenia:
- Instruktor rytmiki
- Szkolenie z PECS poziom I.

Ostatnio dodane zdjęcia

Kontakt

tel. 730 832 727
email: bambini.za@wp.pl

Adres pocztowy:
ul. Konopnickiej 36
23-400 Biłgoraj
BAMBINI Żłobek & Przedszkole
wykonanie eball