Kadra

Justyna Wąsala-Gura
Dyrektor Placówki   
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnszkolnego. Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie na kierunku Pielęgniarstwo. Osoba stale podnosząca swoje kwalifikacje w zakresie - pedagogicznym, medycznym, diagnostycznym oraz ciągle doskonaląca swoje umiejętności profesjonalnego prowadzenia placówki.
Zawsze pragnęłam stworzyć takie miejsce, w którym dzieci mogłyby czuć się zupełnie jak
w domu. Miejsce, pełne miłości, ciepła, akceptacji, dające poczucie bezpieczeństwa.
Stąd też pomysł na Żłobek&Przedszkole Integracyjne. Czuję się powołana do tego,
by dawać dzieciom radość, by otaczać je miłością i zapewniać im wszystko, czego potrzebują.
Jako dyrektor czuję się zobowiązana do jak najlepszego kierowania placówką.
Mam nadzieję, że działania podejmowane w "Bambini" umożliwią naszym wychowankom lepszy start w przyszłość.
 
Małgorzata Gruca
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz Edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
Kursy i szkolenia:
- Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej
- Zachowania trudne w pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera
- Dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola
- Rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym
- Szkolenie specjalistów pracujących z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
 
Maja Kuczyńska
Psycholog

Jest magistrem psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; specjalizacja: Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna. Ukończyła studium pedagogiczne. W celu podwyższenia kwalifikacji rozpoczęła studia podyplomowe – Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
Uczestniczyła w szkoleniach:
-,,Prawa w opiece i edukacji dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera’’;
-,,Stosowanie Skal Inteligencji i Rozwoju IDS’’,
-"Narzędzie M-CHAT -R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka",
-"VB - MAPP diagnoza i planowanie terapii",
-,,Terapia behawioralna'',
Posiada doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Pracowała w żłobku ,,Berbeć'' w Lublinie. Uczestniczyła jako psycholog-badacz w projektach edukacyjnych prowadzonych na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Prowadziła autorskie programy profilaktyczne dla dzieci ,,Żyj zdrowo bez alkoholu’’ oraz autorskie warsztaty dla młodzieży ,,Alternatywa dla alkoholu’’. Podczas pracy w Instytucie Badawczo-Szkoleniowym prowadziła terapie indywidualne oraz szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych. Pracowała jako psycholog-nauczyciel w Centrum Usług Szkoleniowych ,,Torus’’ oraz w Centrum Szkoleniowym ,,Mentor''. 
 
Monika Łukasik
Nauczyciel terapeuta
Ukończyła studia licencjackie o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna, psychopedagogika specjalna, studia magisterskie o specjalności: edukacja integracyjna i oligofrenopedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.  W celu podwyższenia kwalifikacji ukończyła liczne  kursy i szkolenia:
- Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Kurs Animator Dzieci i Mlodzieży,
- szkolenia: Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika Carla Orffa w przedszkolu, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania.
Posiada również  certyfikat umiejętności gry na instrumentach klawiszowych- KEYBOARD.
 
Magdalena Przytuła
Nauczyciel terapeuta
Ukończyła studia magisterskie na UMCS w Lublinie – mgr historii.
Licencjat- fizjoterapia. Ponadto:
-podyplomowe studia kwalifikacyjne - Wiedza o społeczeństwie z modułem wychowanie do życia w rodzinie - Katolicki Uniwersytet w Lublinie;
-podyplomowe studia kwalifikacyjne  - Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką - Wyższa Szkoła Lubelska w Rykach
Inne kursy i szkolenia:
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych – „Wychowanie do życia w rodzinie”,
- Szkolenie „Kierownik Wycieczek Szkolnych”,
- Szkolenie „Organizowanie efektywnej współpracy z rodzicami”,
- „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela”,
- „Metoda projektu”,
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - kurs podstawowy I stopnia,
- AAC- alternatywne sposoby komunikowania si,
-PECS 1stopień,
- Biofeedback.

Dominika Misztal
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną oraz kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie wczesnej edukacji dziecka. Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu. Nauczyciel kontraktowy. Odbyte kursy, szkolenia, warsztaty:
- Szkolenie „Dziecko w świecie matematyki”,
- Szkolenie „Ptasie plotki – muzyczne programy o tematyce wiosennej w opracowaniu dla dzieci”,
- Szkolenie „Nauka czytania i liczenia metodą globalną Glenna Domana”,
- Szkolenie „Kierownik wycieczek szkolnych”,
- Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku,
- Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
- Warsztaty muzyczne "Muzyka Jana Sebastiana Bacha..." - układy rytmiczne, improwizacje ruchowe, relaksacja.
- Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, niedostosowanych społecznie.
 
 
Natalia Dyhun
Nauczyciel rytmiki

Ukończyła studia magisterskie w Lowowskim Uniwersytecie Narodowym imienia Iwana Franka i zdobyła pełne wykształcenie wyższe o specjalizacji ”Muzyka Sztuki” Pedagogika muzyczna i wychowanie. Odbyte kursy i szkolenia: Szkolenie „Zimowe spotkanie z muzyką”
 
Sylwia Śliwińska 
Nauczyciel terapeuta

Ukończyła studia licencjackie o specjalności: Psychopedagogika specjalna z logopedią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia magisterskie o specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie,  oraz Logopedia. 
W celu podwyższenia kwalifikacji ukończyła kursy i szkolenia:
- Animacja czasu wolnego;
- Arteterapia;
- Zabawy muzyczno - ruchowe i rytmika w pracy z dziećmi;
- Metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- Trening Umiejętności Społecznych;
- Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu;
- Metoda Ruchu Rozwijającego;
- Wprowadzanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
 
Anna Maria Paluch
Nauczyciel terapeuta/ wychowania przedszkolnego
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magister pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją.
Ponadto ukończone:
- Studia podyplomowe w zakresie Mediacji sądowej i pozasądowej 
- Studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 
- Studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu (Autyzm) 
Dodatkowo:
- Certyfikat mediatora oświatowego, ds. karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego, cywilnych, oświatowych i rówieśniczych, oraz ds. prawa rodzinnego
- Posiada kwalifikacje do pracy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- Certyfikat uczestnictwa w warsztatach muzycznych, muzyka Jana Sebastiana Bacha- układy rytmiczne, improwizacje ruchowe, relaksacja
- Certyfikat uczestnictwa w Seminarium Wymiany Doświadczeń. Realizacja funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w szkole i przedszkolu
- Uczestnictwo w szkoleniu: „Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji” (AAC)
- Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
- Certyfikat języka włoskiego
 
Dorota Sprysak
Nauczyciel terapeuta
Ukończyła studia licencjackie o specjalności pedagogika szkolna i opiekuńcza w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Ukończone studia podypolomowe:
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełosprawnością intelektualną intelektualną (oligofrenopedagogika)
- Edukacja i Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Chcąc się rozwijać korzysta z wielu szkoleń i kursów  aby praca z dziećmi i ich rodzicami była bardziej efektywna.
 
Agata Żerebiec
Neurologopeda
Studia magisterskie i Podyplomowe Studia Neurologopedii: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Doświadczenie: Przedszkole Nr 349, Przedszkole Nr 360 w Warszawie, Prywatny Gabinet Logopedyczny w Biłgoraju: terapia logopedyczna dzieci z Zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapia opóźnionego rozwoju mowy Szkolenia: Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych, Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą, AAC, Terapia ręki, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 
Joanna Kulik
Psycholog
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności „Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna” oraz studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończone także studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Uczestniczyła w oficjalnym szkoleniu ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2-nd Edition) i posiada wymagane umiejętności do korzystania z narzędzia w praktyce klinicznej.
Ponadto ukończone kursy:
-Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.
-Kurs doskonalący „Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera”.
A także szkolenia:
- ,,Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu”.
- ,,Kurs bazowy: ABC autyzmu i Zespołu Aspergera”.
- ,,Profil psychoedukacyjny (PEP-R) E. Schoplera w diagnozie i terapii dziecka z ASD”.
- ,,Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji".
- ,,Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem".
- ,,Dziecko z afazją w szkole/przedszkolu".
- ,,Agresywne dziecko- gry i zabawy rozładowujące napięcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej".
- ,,Techniki wyciszające i relaksacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej".
- ,,Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania".
- ,,Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart".
- ,,Trening mandowy".
- ,,Techniki terapeutyczne w pracy nad złością dzieci".
- ,,Terapia dziecka lękowego".
- ,,Terapia ręki I i II stopnia".
 
Ewelina Piebiak
Nauczyciel terapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna oraz psychologia komunikacji społecznej. Podniosła swoje kwalifikacje o studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada uprawnienia do pracy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń specjalistycznych m.in.:
- Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu
-  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)
- Terapia ręki I i II stopnia
- Agresywne dziecko - gry i zabawy rozładowujące napięcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Techniki wyciszające i relaksacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 
Magdalena Kurzyńska
Fizjoterapeuta/nauczyciel terapeuta
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.
Posiadam kilkuletnie doświadczenie w swoim zawodzie i w pracy z dziećmi.Systematycznie podnosze swoje kwalifikacje.Ukończone studia podyplomowe:
– Przygotowanie pedagogiczne
– Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu (Autyzm).
Odbyte kursy i szkolenia:
-Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej- I stopień;
- Terapia Integracji Sensorycznej- II stopień;
-Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
-szkolenie z Kinezjologii Edukacyjnej Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison.
- szkolenie Program Rozwoju Komunikacji Makaton -poziom pierwszy.
 
Magdalena Konaszek
Nauczyciel przedszkola/ nauczyciel terapeuta
Ukończyła studia licencjackie: Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach oraz studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ponadto ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu (Autyzm) w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, kursach i szkoleniach:
- ,, Kierowników wycieczek szkolnych”,
- ,, Wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”,
-,, LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”,
-,,Mutyzm wybiórczy,
- ,,Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu”,
- ,,Trening Umiejętności Społecznych”,
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
- Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
 
Agnieszka Garbacz
Nauczyciel przedszkola/wychowawca

Absolwentka Pedagogiki wczesnoszkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – studia licencjackie oraz Pedagogiki – studia magisterskie. Rozpoczęła również studia podyplomowe Diagnoza i terapia autyzmu.
Kursy i szkolenia:
- Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym.
- Język obcy w edukacji przedszkolnej – przygotowanie do nauki j. angielskiego w edukacji przedszkolnej.
- Język obcy w edukacji przedszkolnej – rytuały i gesty w pracy z dziećmi.
- Sztuka uczenia.
- Ewaluacja wewnętrzna pracy przedszkola w nowym nadzorze pedagogicznym.
- Ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym.
- Jak budować u dzieci system wartości.
- Dziecko w świecie matematyki.
- Edukacja matematyczna w przedszkolu.
- Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym.
- Jak dobrze przygotować dziecko do pójścia do szkoły?.
- Zanim dziecko pójdzie do szkoły – wspieranie rozwoju dziecka.
- Ocena dojrzałości szkolnej dziecka – narzędzia i sposób dokonywania oceny.
- Czytanie i pisanie w przedszkolu.
 
 
Magda Góra
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magister Pedagogiki.
Studia podyplomowe w zakresie: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim.
Studia podyplomowe w zakresie: Diagnozy i Terapii Autyzmu.
Ponadto podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach m.in.:
- Szkolenie „Zabawy do myślenia”
- Kurs kierowników wycieczek
- Szkolenie i staż „Twórcza Edukacja w pracy psychologa i pedagoga”
 
Monika Markiewicz
Nauczyciel terapeuta

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym-mgr pedagogiki resocjalizacyjnej. A także:
-podyplomowe studia kwalifikacyjne - Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką - Wyższa Szkoła Lubelska
Inne kursy i szkolenia kwalifikacyjne:
-Metodyka pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie,
-Strategie behawioralne i sensoryczne eliminujące i ograniczające wybiórczość jedzenia u dzieci z autyzmem i innymi problemami rozwojowymi,
-Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne- kurs podstawowy I stopnia,
-AAC- alternatywne sposoby komunikowania się,
-Terapia ręki I i II stopień,
-Terapia behawioralna'
- EEG Biofeedback.
Pracowała w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym, gdzie uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego.
 
Emilia Bielak
Opiekunka dziecięca

Ukończyła szkolenie na Opiekuna w Żłobku i Klubie Dziecięcym. Swoje kwalifikacje podnosi, dzięki uczestniczeniu w licznych szkoleniach i kursach.
 
Aneta Gromadzka
Nauczyciel przedszkola

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie wydział opiekunki dziecięcej. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz kontynuuje edukację na studiach magisterskich o specjalności: pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną.
Odbyte kursy:
- „Kierownik wycieczek szkolnych”
- „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”
-„Logopedyczny kogel-mogel, zabawy logopedyczne i logorytmiczne rozwijające mowę dziecka”
- „Świat małego odkrywcy – zabawy eksperymentalne w zakresie chemii i fizyki dla dzieci w wieku przedszkolnym”
- „Zimowe spotkanie z muzyką”.
 
Urszula Banach
Nauczyciel przedszkola

Ukończyła pedagogikę , specjalność niedostosowanie społeczne i resocjalizacja na Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach – studia licencjackie oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu-studia magisterskiej. Ponadto podwyższa swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach:
- Kurs kierowników wycieczek;
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem.
 
Karolina Szumigaj-Madej
Fizjoterapeuta/nauczyciel wspomagający

Ukończyła studia licencjackie na kierunkach zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych na AWF w Katowicach, fizjoterapia na AWF w Warszawie oraz studia magisterskie na kierunku fizjoterapia (WSZiA w Zamościu). Ukończyła również podyplomowe studia pedagogiczne na WSZiA w Zamościu. Swoje kwalifikacje podnosiła dzięki uczestnictwu w licznych kursach i szkoleniach:
- Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej- I stopień;
- Terapia Integracji Sensorycznej- II stopień;
- Masaż I i II stopnia
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
- szkolenie z Theraband;
- szkolenie z KinesioTaping;
- Rehabilitacja sportowa;
- 3 stopnie języka migowego;
- Trener II klasy w pływaniu;
-Warsztaty Aqua Fitness.
 
 
Ewa Mura
Nauczyciel przedszkola

Ukończyła studia licencjackie na kierunku: pedagogika zarządzania w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach oraz studia magisterskie na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi w Józefowie. W celu podniesienia kwalifikacji rozpoczęła naukę na studiach podyplomowych na kierunku: oligofrenopedagogika.
Odbyła kurs:
- kierownik wycieczek szkolnych.

Agnieszka Góra
Nauczyciel terapeuta

Absolwentka studiów magisterskich na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na kieruneku: pedagogika, specjalizacja: pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym. Studia Podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W trakcie studiów podyplomowych:
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
- Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Kursy i szkolenia:
-Warsztaty: Osiąganie celów
-Zarządzanie czasem, Podejmowanie decyzji, Wyznaczanie celów, aby osiągnąć sukces.
-Trening twórczości
-Warsztaty: Praca pedagoga w praktyce
-Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
-Kurs „Kształtowanie umiejętności i postaw – innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa”

Magdalena Karp
Nauczyciel przedszkola / Nauczyciel terapeuta

Ukończyła studnia licencjackie: Praca socjalna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz studnia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Absolwentka Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju w zawodzie: pracownik socjalny oraz Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju w zawodach: terapeuta zajęciowy oraz opiekun medyczny.
W trakcie studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Ponadto ukończyła kursy/szkolenia:
-Asertywność jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych
-Arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i o różnych potrzebach biopsychospołecznych
-Asystent rodziny
-Kierownik wycieczek szkolnych
-Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
-Certyfikowany Trener Biegłego Czytania Metodą Zaangażowania Emocjonalnego oraz Technik Naturalnego Uczenia Akademii Nauki
-Eksperyment jako metoda aktywizująca uczniów i nauczycieli
-Innowacja i eksperyment pedagogiczny w praktyce szkolnej
-Zabawa przez eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

Jolanta Kaczor
Nauczyciel przedszkola

Ukończyła studia licencjackie na kierunku: Edukcja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia magisterskie na kierunku: pedagogika opiekunczo-wychowawcza z diagnoza pedagogiczna.W trakcie studiów podyplomowych:
-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Agata Bucka
Nauczyciel przedszkola

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo-społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wcześniej studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności opiekuńczo -socjalna na Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie. Dodatkowo ukończyła Harrow College w Wielkiej Brytanii o kierunku Children and Young People's Workforce: Early Learning and Children Pathway. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wielkiej Brytanii pracując w przedszkolach angielskich. W trakcie studiów podypolomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Podnosiła swoje kwalifikacje poprzez szereg kursów i szkoleń:
- Techniki pracy z przedszkolakami i dziećmi w żłobku: EYFS-Early support training;
- Szkolenia związane z propozycją ciekawych zabaw: Literacy and Mathematics activities, Creative activities ;
– Kurs Makaton (podstawy języka migowego),
- Special Education Needs Coordinator, Supporting children on the autism spectrum in early years, szkolenia z zakresu psychologii dziecięcej: Tears- Tantrums- Tussles, Conflict resolution in Early Years
- "Kształtowanie umiejętności i postaw - innowacyjność,
- kreatywność, praca zespołowa".
 
Anna Kaczor
Nauczyciel przedszkol

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie kierunek- filologia polska. Studia podyplomowe- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna .
 
Natalia Korzeniowska
Nauczyciel przedszkola/wychowawca

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w swoim zawodzie. W celu podwyższenia kwalifikacji rozpoczęła studia podyplomowe – kierunek Logopedia.
Odbyte kursy i szkolenia:
- Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
- Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss
- Logorytmika 

Ostatnio dodane zdjęcia

Kontakt

tel. 730 832 727
email: bambini.za@wp.pl

Adres pocztowy:
ul. Konopnickiej 36
23-400 Biłgoraj
BAMBINI Żłobek & Przedszkole
wykonanie eball